Informasjon frå Bulandet Grendalag

Her vil da komme aktuell informasjon frå grendalaget etter kvart som det er noko å rapportere.
Den nyaste informasjonen vil ligge øverst.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.12.10

Hei alle sammen. Styret i Grendalaget ønsker dere en fortsatt god Jul og et riktig Godt Nyttår.

Det ”popper opp” stadig nye saker.


Har fått brev fra Askvoll kommune vedrørende ” Innspel til ruteplanarbeidet 2011.” Her er fristen satt til
7.1.11. Samtidig var det vedlagt et brev fra fylkeskommunen som klart sier fra om at det ikke er rom for å opprette nye ruter.
Altså gjelder dette kun for å endre på eksisterende avganger/ruter. Eventuelt om det er ruter som kan legges ned til fordel for nye.

Innspill kan rettes direkte til ordfører. postmottak@askvoll.kommune.no

Evt. send noen ord til Grendalaget / Velforeningen.

Så til noe langt mer alvorlig.

 Helse og sosialutvalget i kommunen har nå endelig bestemt seg for å gjøre en evaluering av legevaktordningen i kommunen.

Nåværende legevaktordning har vært i drift siden april 2009. Det hevdes at det ble gjennomført en evaluering i 2010. Etter hva jeg kjenner til, bestod denne evalueringen av, svar på et spørreskjema som tilfeldig var lagt ut på legekontoret i Askvoll. Altså ingen ”vitenskapelig” evaluering, som jo var bestemt utført.

 Siv Tønder, helsefaglig rådgiver / smittevernlege, ønsker svar på følgende:

·  I hvilken grad oppleves den økte avstanden som problematisk.

·  Hvordan har dere opplevd kontakt med legevakten, telefon og oppmøte. (ventetid, behandling)

·  Hvordan er tilgjengeligheten på dagtid ved legekontoret i Askvoll i forhold til øyeblikkelig hjelp, akutte skaden og infeksjoner.

·  Hva er fordelen med å ha legevakt i Førde fremfor i Askvoll?

·  Hva er fordelen med å ha legevakt i Askvoll.

Tror nok at vi endelig har god nok argumentasjon til å besvare disse spørsmålene, men for at dette skal ha noen innvirkning på utvalget må vi komme med faktaopplysninger.

Trenger derfor situasjonsbeskrivelser som forteller om hendelser der utfallet var ”uheldig” eller under litt endrede omstendigheter, kunne blitt alvorlig (Nestenulykke)

Eller rett og slett en uheldig omstendighet. For eksempel. Måtte reise til Førde med barn som hadde 40 i feber, lå med høy feber midt på natten uten å få hjelp , eller lignende.

Sett ned på en e-post, noen få linjer om opplevde hendelser så skal/kan Grendalaget, evt. sammen med velforeningen gjøre et fremstøt mot det vi vel alle mener er et unikt dårlig og direkte helsefarlig helsetjeneste/tilbud for oss ute i ”øyene”.

Ikke skriv navn eller andre forhold som kan kompromittere integriteten til enkeltpersoner.  Vil selv også sørge for at så ikke skjer.  

Svar gjerne også på samtlige av punktene til Siv Tønden. Fristen er  30.1.11, men vi må ha svar innen 20.1.11 for at vi skal kunne koordinere svarene.

DETTE ER ALTSÅ EN UNIK MULIGHET TIL Å FÅ TIL NOE, SÅ VÆR SÅ SNILL Å HJELP OSS.

Med vennlig hilsen, for

Bulandet Grendalag

v/  leder, Frank Hatlø

Anders Nikøyvei

6987 BULANDET

Org. nr. 995 395 681

e: fhatlo@enivest.net

e: Bulandet-grendalag@hotmail.com

t: +47 57730070

m: +47 90520930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.11.10

From: Frank Hatlø [mailto:fhatlo@enivest.net]
Sent: 15. november 2010 00:59
To: aud.kari.steinsland@askvoll.kommune.no; svein.festervoll@askvoll.kommune.no; per.jan.ryland@askvoll.kommune.no
Cc: postmottak@askvoll.kommune.no; Bulandet Grendalag
Subject:

 Att: Ordfører Aud Kari Steinsland, Rådmann Svein Festervoll, Teknisk Sjef Per Jan Ryland.

Dere er herved invitert til et nytt folkemøte i Bulandet, førstkommende onsdag (17.11.10) kl. 16:30

Om ønskelig, er representant for utførende entreprenør også velkommen.

Hei dere, som dere sikkert nå kjenner til, hadde vi et folkemøte sist lørdag, basert på situasjonen rundt
vannforsyningen i Bulandet. Eller rettere sagt, mangelen på dette.
Frustrasjonen blant befolkningen er MEGET STOR og viljen til ”å få dette på plass” er sterk.
Ut over de krav som er nedfelt, (under) må kommunen sørge for at vannforsyningen, IKKE på noe tidspunkt
stopper opp, i tiden fremover.

Det er helt opplagt, ift. våre og myndighetskrav, at forholdene rundt vannverket er meget langt fra tilfredsstillende.
Folkemøtet ønsker derfor at dere, som representanter for ”eierne av vannverket” kan gi oss svar på spørsmålene knyttet til dette.

 (Utklipp fra folkmøtereferat)

 Referanser:      Drikkevannforskriften av 4.12.2001.

                        Forskrift om vannforsyning, med kvalitetskrav til drikkevann.

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer.

Forurensingsforskriften

Retningslinje H2140 for beregning av selvkost for kommunale avgifter.

Produktansvarsloven

NORVAR- rapport 130 2003

KOSTRA rapport 20.4.01

Forskrift om kontrollutvalg

 Det er en  rekke myndighetsorganer med interesser i sektoren. Viktigst er Mattilsynet som fører tilsyn med vannkvaliteten,
Statens forurensningstilsyn og fylkesmennene som skal følge opp gebyrforskriften og Folkehelseinstituttet,
som overvåker utviklingen i sektoren, er myndighetenes viktigste premissgiver for forskning og utredning.
Har kontrollutvalget i kommunen satt seg inn i disse forholdene.
Har kommunen egen ”Eiermelding” ift. vannverket i Bulandet

Omdømme og erstatning
Dersom Kommunen som ansvarlig, leverer helsefarlig vann og konsekvenser inntreffer som følge av det og forsettelig og uaktsomhet er utvist, vil kommunen
bli erstatningsansvarlig etter produktansvarsloven. Dersom Kommunen/vannverket har beregnet selvkosten for høy og tatt for høy vannavgift vil kommunen bli erstatningsansvarlig overfor kundene.
(eksempel fra giardia-epidemien i Bergen 2004 der 6000 mennesker ble syke)
Til sammenligning, er det dokumentert at stillestående vann lett utvikler sykdomsfremkallende bakterier. I Bulandet har vannet vært borte i flere dager i strekk,
dette spesielt for de som bor høyest oppe (Kote 13). Dersom det er brudd/hull i slanger i sjøen, vil sjøvann trenge inn i vannforsyningssystemet og risikoen for bakterievekst øker, betraktelig.

 Alle disse forholdene må vi få ryddet opp i.

 Hvis ønskelig kan jeg hente dere på fergekaien onsdag. Kan også sørge for enkel bespisning.

 Med vennlig hilsen, for

Bulandet Grendalag

v/ leder, Frank Hatlø

fhatlo@enivest.net

Bulandet-grendalag@hotmail.com

http://www.bulandet-grendalag.org/

Tlf. 57730070 / 90520930

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.11.10
Mail til Askvoll Kommune angående vannforsyning i Bulandet:

From: bulandet-grendalag@hotmail.com
To: postmottak@askvoll.kommune.no; aud.kari.steinsland@askvoll.kommune.no
Subject: Ferskvannsforsyning i Bulandet
Date: Tue, 9 Nov 2010 01:52:19 +0100

Askvoll kommune Att: Per Jan Ryland.
 
Hei dere.
Som dere sikkert kjenner til har drikkevannsforsyningen vært borte, nå mer en det som kan
aksepteres fra samtlige i Bulandet.
Forrige helg var vannet borte i to dager. I går (8.11.10) var vannet borte fra ca kl. 10:30 og kl. 22:00
var det fremdeles ikke tilbake. Til alt overmål forsvant strømmen også. Om dette skyldes feil ved
ferskvanns- pumpemotorer, vites ikke.
 
Det er klart at vedlikehold må utføres iblant,(om det er årsaken) men som i alle siviliserte samfunn blir
slike forhold behørig varslet / annonsert.
Ingen av disse har vært annonsert.
 
Iflg. drikkevannsforskriften og andre forskrifter er disse forholdene klart definerte.
Sitat: Det er vannverkseiers ansvar å levere nok drikkevann av tilfredsstillende kvalitet, til enhver tid.
 
Dette er langt fra det vi opplever og har opplevd, i Bulandet. Etter forrige vinter, ble det lovet "bot og bedring".
Det vi opplever nå er helt på tvers av lovnadene og det vurderes å gjøre tiltak mot forholdet.

Med vennlig hilsen, for

Bulandet Grendalag

v/  leder, Frank Hatlø

fhatlo@enivest.net

Bulandet-grendalag@hotmail.com

57730070 / 90520930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.10.10

Askvoll kommune ble Omstillingskommune fra 2010. Kommunen får økonomisk og faglig støtte fra fylkeskommunen til å styrke det næringsretta arbeidet.  For å oppnå dette må næringslivet ha et godt samarbeid seg i mellom, og det må være eit tett samarbeid mellom næringslivet og kommunen.

Omstillingsarbeidet er prosjektretta, og både næringslivet og kommunen skal være med i styringsorgana.

Det har også tidligere vært snakket om å samle næringsinteressene i bygdene våre i en organisasjon. På denne måten kan vi for det første, legge ”kloke hoder” sammen for et fremtidsrettet utvikling i bygdene våre og samtidig kunne hente ut midler fra kommunen/fylket til gode formål.

I forhold til resten av kommunen er det så vidt meg bekjent kun Askvoll som har en slik gruppe og det vil bli helt feil at kun disse som skal kunne nyte godt av midlene.

Viser til vedlagt skriv fra kommunen vedrørende datoer etc.

Tar initiativ til et møte for å samle interessenter. Vennligst gi meg en tilbakemelding.

Med vennlig hilsen, for

Bulandet Grendalag

leder, Frank Hatlø

fhatlo@enivest.net

Bulandet-grendalag@hotmail.com

57730070 / 90520930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.05.10

Til: alle Bulendinger.
Askvoll Kommune er nå i ferd med å starte arbeidet på Samfunnsdelen av Kommuneplanen.
Alle Grendalagene i kommunen har fått invitasjon for å bidra til at planen skal bli så bra som mulig, for ALLE.
Planen skal gi retningslinjene for hvordan kommunen skal arbeide og hvordan kommunen skal se ut i fremtiden.

Har vært på ett ”oppstartsmøte” og den 3.6.10 skal jeg presentere hovedlinjene for hvordan Bulendingene
ser for seg kommunen. (Se planprogrammet)
Gi meg noen stikkord på hvordan Askvoll Kommune generelt og Bulandet spesielt må utvikle seg for å få en levedyktig
fremtid.

Stikkord:
Hvordan skal framtiden i Askvoll kommune og spesielt, Bulandet bli?
Hva er god utvikling i Askvoll generelt og Bulandet spesielt?
Hva er viktigst å bruke ressursene på?
Hvordan skal vi takle problem og utfordringer vi står overfor?
Hvordan skal vi utnytte de godene vi har på best mulig måte?

Se litt på ”de store linjene”.

Denne planen skulle vært ferdig utarbeidet før Arealplanen, så det blir litt ”å gå baklengs inn i fremtiden”
men det er likevel viktig at vårt bidrag også her, blir vektlagt.
Bulandet bidrar for tiden helt vesentlig i kommunens økonomi. Samtidig har Bulandet en ”mengde,
meget dyktige” innbyggere som til sammen kan utgjøre forskjellen, i kommunen.
Kom med innspill.

Minner også på at Askvoll Kommune er en såkalt ”Omstillingskommune” hvilket bla. vil si at en kan få tilskudd
for å utvikle forretningsideer.
I denne sammenheng, kan det være gunstig at bedriftene/næringsdrivende i Bulandet og Værlandet danner en egen ”utviklingsgruppe el”.
på lik linje med Askvoll sentrumsgruppe etc. noen interesserte?

(NB. Værlandet Vel skal også gjøre dette arbeidet, for seg) .

NB. Må ha tilbakemelding før den 2.6.10

 Med vennlig hilsen, for
Bulandet Grendalag
v/  leder, Frank Hatlø

fhatlo@enivest.net
bulandet-grendalag@hotmail.com
57730070 / 90520930

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.05.10

Rydding av fjærene i Bulandet våren 2010

No vårast det, og mykje boss har samla seg i fjæresteinane i løpet av vinteren.

Vi oppmodar difor alle om å vere med å rydde og samle plast og trevirke kvar for seg i næraste fjære, slik at det vert trivelegare for fastbuande og tilreisande som kjem til Bulandet no framover.

Bulandet Grendalag har avtalt med Linda Landøy i prosjekt «Rydding i Kystarven» at vi samlar inn plastboss i sekkar, som deretter vert frakta til Soknavågen for henting.

Det er fint om ryddinga startar før 17. mai og innan utgangen av månaden. I slutten av mai/primo juni vil grendalaget køyre rundt til fjærene som ligg langs vegen i Bulandet med bil, hengar og sekk for å samle inn plastboss som er samla i haugar.

NB: tremateriale skal ikkje i sekkane, det gjeld kun plast og evt. mindre metallavfall.

For dette arbeidet får grendalaget kr. 1.000,- pr. sekk, så midlane går til fellesskapet for alle innbyggjarane.

Håpar på godt oppmøte, og at alle vil vere med å gjere Bulandet til ein finare stad!

Mvh
Bulandet Grendalag

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.05.10

Gjørøystranda er rydda og klar til bruk :-)

Bulandet Grendalag har kjøpt inn 3 flotte bord med benkar til Gjørøystranda.
Vi vil etterkvart også prøve å skaffe ein stor utegrill.
Grendalaget gjorde avtale med grunneigar for ca. 2 år sidan om at stranda kan nyttast av fastbuande og tilreisande i ein periode på 5 år.
Vi ber om at brukarane av stranda ryddar etter seg, slik at andre kan få glede av stranda også :-)

Mvh
Bulandet Grendalag

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.02.10

Årsmøte i Grendalaget lørdag den 13 mars kl. 15:00 på skolen.
Styret skal møte kl 14:00.
Saker som skal tas opp på møtet, må være styret i hende, en uke før.

Saksliste og årsmelding samt forslag til vedtekter for Bulandet Grendalag blir lagt ut på Grendalagssiden i god tid før møtet.

Heile Bulandet bare må møte.

Med vennlig hilsen, for
Bulandet Grendalag
v/  leder, Frank Hatlø

fhatlo@enivest.net

Bulandet-grendalag@hotmail.com

57730070 / 90520930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.09.09

Hjemmehjelpen til de eldre i Bulandet.

 Selv om vi har en hjemmehjelpstjeneste (som daglig gjør en ypperlig jobb) har Grendalaget fått tilbakemelding fra
flere av de pårørende som ønsker seg en hjemmehjelpstjeneste som kan bidra noe mer, enn dagens hjemmehjelpssystem.
Dette gjelder spesielt den delen som har med mat / matutlevering å gjøre og i særdeleshet under ferieavvikling o.l.
 
Det er klart at kommunen sparer mye penger på at de eldre bor hjemme og har pårørende som bidrar i meget stor grad
til å gi de som har bygget landet vårt, en verdig alderdom.
Med dagens krav til å delta i samfunnet og arbeidslivet forøvrig, kan dette ofte bli "en tung bør å bære".
 
På vegne av de pårørende, kan Grendalaget gjøre innspill til Helsevesenet "om krav til forbedret / utvidet hjemmehjelpstjeneste.
 
Alle henvendelse kan sendes til meg personlig
fhatlo@enivest.net  og behandles selvfølgelig strengt konfidensielt.

 

Med vennlig hilsen, for
Bulandet Grendalag
v/  leder, Frank Hatlø
fhatlo@enivest.net
Bulandet-grendalag@hotmail.com

57730070 / 90520930

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.09
Grendalaget inviterer til folkemøte den 19.8.2009 kl. 18:00 på Bulandet skole.

Agenda er arealplanen for Bulandet.  Den 13. Sept. er siste frist for endringsforslag og slik planen foreligger i dag,
ser en at det bør være større rom for forbedringer. Ikke at det i dag foreligger konkrete planer verken for industri,
større bolig og /eller hytte utbygging, men vi må her sørge for at forholdene ligger til rette for, nettopp dette.

Selv om det kan synes som at Fylkeskommunen fortsatt kommer til  å håndheve strenge krav til bygging bla. i strandsonen
gir den nye plan og bygningsloven oss større frihet og dette skal vi utnytte for alt det det er verdt. Bla.

 Dette vil sannsynligvis være siste mulighet, selv om planen skal ”rulleres” etter fire år.

Grendalaget vil og kan ”fronte ” saker for grunneiere etc. om ønskelig.
Men, det er svært viktig at vi nå er samstemte frem mot det siste koordineringsmøtet, kun dager før 13.sept.

Vær snill å sette av denne kvelden, det er svært viktig for fremtiden vår.

Med vennlig hilsen, for
Bulandet Grendalag
v/  leder, Frank Hatlø
fhatlo@enivest.net
Bulandet-grendalag@hotmail.com

57730070 / 90520930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.08.09
Info frå leiar i grendalaget, Frank Hatlø.

Har litt info, som kan være interessant for bygda. Dette er info om saker vi har hatt de siste ukene.

Det er sendt et offisielt brev til kommunen ang. vannforsyningen i Bulandet. I møte med Ordfører og rådmann 
den 17.7.09 ble temaet tatt opp og det ble lovet å ta tak i saken.
 
Videre har vi hatt møte med representant fra Vestavind Kraft. De ønsker å sette opp en mast for måling av værdata.
Vi hadde en synfaring i Bulandet og Sandøyna, sammen med ordfører, rådmann, Kari Helen Blikås, Terje Sandøy
og undertegnede.
 
Det ble funnet 5 alternativer som det er mulig å sette opp en slik mast på. Selve masten vil bli et sted mellom 80 og 114 meter høy
og skal utelukkende måle værdata. Masten vi være et ledd i et forskningsprosjekt for eventuell vindkraft til havs på vestlandskysten.
Av flere alternativ, ser en på Bulandet som et egnet sted på grunn av sin geografiske beliggenhet.

Prosjektet er støttet av Meterologisk institutt, Kjeller vindteknikk, Institutt for energiteknikk og Vestavind kraft
som har prosjekteringen.  
 
Masten skal stå der i to år, for dernest å bli fjernet, uten synlige spor i naturen. Av erfaring kan en vel anta den kan bli stående "noe lenger". (Forskermiljøer har jo en tendenser til, stadig å ønske mer data.)
 
Vi ønsker prosjektet velkommen