Møtereferat frå heimesideskrivar møte 18.07.06

Heimesideskrivarane hadde høgtideligt heimesideskrivarmøte den 18.juli 2006.

Deltakarar: Linda Landøy og Kurt Rutledal.
Møtestad: Staua hans Kurt.
Bevertning: Pepsi Max og pulverkaffi, betalt  tå eiga lomme.
Agenda: Da tek vi på sparket.

Saker som kom opp:

1: Budsjett
Heimesida har fått kroner 10432,- i sponsor-midlar inn på konto. Ditta er både frå private og frå bedrifter. Sparebanken i Sogn og Fjordane avdeling Askvoll er den største sponsoren, dei har betalt årsavgifta for å drive heimesida hittil.

2: Sponsorar
Vi veit egentlig ikkje kva godt vi skal gjere for sponsorane våre. No har vi ei eiga sponsorside dar vi legg inn linkar og skryt. Vi kunne godt tenkt oss å gjere meir, men da er litt begrensa kva 2 sjeler klarer å få til sånn utan vidare.Vi vart samde om at so lenge sponsorane var fornøgd so er vi fornøgd, so får vi heller slite med litt dårlig samvittigheit fordi vi føler at vi ikkje yter sponsorane den service dei fortjena.

3: Bruk av sponsormidlar.
Heimesideskrivarane har ikkje brukt noko av av sponsormidlane enno, men vi har store plana. Da vart ein liten diskusjon om vi skulle sløse vekk alt på reiser og sånt, men vi slo da frå oss. Ikkje vart vi einige om kor vi skulle reise å sløse vekk penga og ikkje hadde vi nokon tru på at ektemakane våre vilde sleppe oss so långt utan å være med sjølve. So da slo vi frå oss itte ca. 80 sekundar
Da som heimesideskrivarane kom fram til itte ein seriøs samtale øve kaffikopp nummer to var som fyljer:
1: Vi prioritera fyrst og fremst ein god lydbandopptakar. Då kan vi ta opp dialektlyda og vi kan få kommentara til bilde og sånt. No får vi gode dialektaord og kommentara, men da heng ikkje so lenge oppe i haua våre. Vi skal ikkje gå laus på folk ved å stikke ein mikrofon opp i nasen på dei, men være både snille og høflige. Da er mykje bilde og gode historie i både Bulandet og Værlandet som vi ikkje vil at skal gå i gløymeboka. Begge heimesideskrivarane er opptekne av at vi må behalde mest mogeligt av historia vår her ute i øyane for ettertida, og da meiner vi at vi får best til med ein god lydopptakar. Vi kjem og til å bruke private fotoapparat og video'er so mykje som vi kan. So håper vi og at andre sende oss bilete og filmar som kan ha intresse for alle oss andre.
2: Vi vil og kjøpe eit Web-kamera som kan brukast både på faste plassa og rundt omkring. Vi har høyrt at da finnast Web-kamera so ein kan få ei fast adresse på, og ellers flytte rundt omkring. Då kan vi få eit kamera som tildømes kan nyttast på Værlandet når da er Nordsjøporthelg dar, og på Bulandet når da er Nordsjøporthelg dar. Da einaste vi treng er ei velvillig sjel so gjer oss lov te å stikke Web-kamera i breibands-pluggen. Ditta er foresten ei sak som sikkert går an å brukast øve heile kommunen ved spesielle anledninga. Ditta web-kamera vil verte tå same typen som heng rundt i alle store bya, da vil sei at ingen folk kan verte identifisert og ein ser berre kor fint veir da er og kor flott vi ellers har da.

4: E-postar
Sånn tilfeldigt oppdaga heimesideskrivarane at vi ofte svara på same mailane og gjere sammanfallande arbeid  på heimesida. Da er dumt om begge heimesideskrivarane gjer svar på same mailane, spesielt vist vi gjer forskjellige svar. Ditta løyse vi ved å sende kopi te kvarandre når vi svarar på e-post. Er da andre ting so kan føre te dobbeltopplysningar so tek vi rett og slett ein telefon te kvarandre.

5: Bulandet vs. Værlandet
Samarbeidet mylja Bulandet og Værlandet fungera heilt perfekt. Men da er visse ting som vi kansje skulle ordna opp i. Heimesida heiter bulandet-grendalag.org, Ditta burde kansje vært endra til bulandet-værlandet.org  eller noko sånt. Problemet her er at ei allereide innarbeid side vert vanskelig å finne på nettet, i alle fall ein  periode. Eit anna problem er att "Æ"'en i Værlandet gjer da vanskeligt å få registrert nytt heimesidanavn, men da kan sikkert ordnast da og. Da viktigaste her er at vi får fram på ein god måte at heimesida gjeld både Bulandet og Værlandet. Ditta er noko heimesideskrivarane vil diskutere nærmare. Vi vurdera å endre navnet på Værlandet til Vaerlandet og endre navn på sida, men ditta vert i tilfelle gjordt på ein mørk vindfull vinterkveld slik at færrast mogeligt merkar da.
Vi vil og endre konkurransen på "Konkurranse sida" slik at biletet dekker både Værlandet og Bulandet. Vi har allereie begynt på noko slikt med eit satelitt bilete vi fekk tilsendt, men so tok tvilen oss om opphavsrett og sånt. Då vi sjekka so var da strengt forbudt utan å betale masse penga. Vi vil  sjekke litt nærmare med prisa og eventuelt kor streng straff vi får, i alle fall so kjem da ei ny utgave av konkurransen som dekke både Bulandet og Værlandet.

6: Framtidige planer.
Framtidige planar er no som tidligare fortalt lydopptakar og web-kamera. Da kjem snart ei ny side på heimesida med oppskrifter om lokale matrettar, og litt om  kontinentale matrettar.Kokken som kjem med oppskriftane er ein ekspert på område. Han er frå Kaupanger, bur i Naustdal  og er her ute i øyane kvart år. Han gifta seg i kyrkja ute i Bulandet for nesten 20 år sidan, og han er lykkelig gift enno. Kokken heiter Bjørn Hundershagen og jobbar på same plass som den mannlege heimesideskrivaren, og oppskriftene hans har i alle fall gjordt den mannlege heinmesideskrivaren feitare rundt magen. Oppskriftene kan anbefalast på da varmaste, og da er den beste kokken Kurt'n har fått mat ifrå.
So skal vi finne ut ein litt anna struktur på sida slik av da vert lettare å finne fram til kva ein ynskjer å finne, og so vil vi finne ein anna tekst og sånt på hovudsida. Vi tenker og på å legge inn einslags blogg som folk kan diskutere og sladre på. Vi forsker på da, men da er ikkje lett å finne noko som vi er fornøgd med. Eller sagt på ein annan måte, vi har ikkje funne noko vi forstår eller kan dialektisere so som da passa oss,.
Heimesideskrivarane har ellers store planar om å fortsette da gode samarbeidet som vi har hatt hittil. Vi fant ut at vi skulle ha møte oftare og drikke mykje meir kaffi saman.

7: Val av styre og stell.
Heimesideskrivarane hadde ein kort liten diskusjon om kven so egentlig bestemme her på heimesida. Vi vart einig om at heimesideskrivarane er likeverdige i diskusjonane, men vert vi litt ueinig so er da ho Linda som har rett. For den mannlege heimesideskrivare var ditte heilt greit då han er vant med akkurat same system heime og.
Da vart og litt diskusjon om kven som skulle være regneskapsførar og revisor. Ho Linda skar igjønna all diskusjon her og bestemte at Kurt'n skal føre reknskap og ho Linda skal være revisor. Kurt'n sa seg einig i ditta utan vidare diskusjon.

8: Firda.
Begge heimesideskrivarane var godt nøgd med reportasjen i Firda. Da einaste problemet var at nær familie tå den mannlege heimesideskrivaren påstod at ditta ikkje kunne være eit ekte bilde og at nokon måtte ha tukla med tennene hans. Kurt’n var litt lei seg for ditta då, men Linda’an kunne fortelje at Kurt’n har fine tenne i både overkjeven og underkjeven i  verkeligheita og. So sidan ho bestemme mest her so slo Kurt’n seg te ro med da.

9: Oppdatering av sida. Vi er begge opptekne med jobbar og ungar og husbygging og ellers mykje anna, so vi håper at alle lesarane har forståelse for at da kan gå nokre dager mylja kvar oppdatering. Heimesida blei starta som eit lite "ekspriment", som i hovudsak skulle innehalde møtereferat frå grendalaga. So balla da på seg, og blei meir og meir omfattande. Heimesideskrivarane synes da er kjekt å lage heimeside om bygdene våre og vert skikkeligt kry for positive tilbakemeldingar. Vi håper at vi kan fortsette i vårt eige tempo utan press om oppdateringar og sånt. Upressa og blide heimesideskrivarar er den beste forutsetning for ei god heimeside vart vi einig om.

So var vi einige om at ditta hadde vært eit kjekt møte og at vi skal halde fleire møte framøve. So vart vi og hjerteligt einige om at vi aldri skulle verte nokon seriøse og kjedelige heimesideskrivarar. Vert den eine heimesideskrivaren seriøs og kommersiell so skal den andre heimesideskrivaren gje vedkommande sparken med da same.
Vidare reglar og sånt vert diskutert på neste møte.

Helsing Heimesideskrivarane Kurt'n og Linda'an.