Styremøte i Værlandet Vel onsdag 19.10.05 kl.20.00.

 

Tilstades: Signe Marie Landøy

                  Roar Landøy

                  Per Vidar Nybø

                  Astri Thorsen Landøy

 

Sak 1) Uttale til Sogn og Fjordane fylkeskommune vedrørande Høyringsutkastet  NY      RUTESTRUKTUR utarbeidd av Rambøll.

 

Sak 2) Drosjeløyve

       I øyane er det framleis ikkje klart korleis ein best mogeleg kan organisere   drosjekøyring. Administrasjonssjef A.Vorland tek ny kontakt med fylkeskommunen når det gjeld løyvefritak.

 

Sak3) Nominasjon til kulturprisen for Askvoll 2005.

          Værlandet Vel vil nominere Askvoll kulturskule, ut i frå denne grunngjevinga:

 

Sak 4) Kafeen søndag 23/10 i gamleskulen vert utsett til søndag 13/11.

 

 

Møte slutt kl.20.55