Styremøte i Værlandet Vel laurdag 20/9 2008 kl.16.00

 

Til stades frå styret: Nina Etterlid, Audun Oddekalv (vara),  Bjørg Landøy, Tone Nistad Nybø, Linda Landøy og Astri Thorsen Landøy.

Forfall: Bengt Ronny Landøy og Roar Landøy

Frå husstyret: Elin Blom Vesterås

 

 

Sak 1) Framtidig drift av Værlandet Gjesteheim.

           Elin orienterte om leigeinntekter/faste utgifter så langt i 2008 .

          Elin skisserar at ho kan tenkje seg å fortsette dersom dei er to personar

          som driv gjesteheimen og at desse to har like mykje ansvar.

          Styret arbeider vidare mot ei løysing som ikkje inneber like mykje dugnad

          som det har vore til nå.

         

          Dei kr. 50000,- som Værlandet Vel v/husstyret har lånt frå kontoen til

          Bygdetunet må vi kunne omgjere til ein gåve til gjesteheimen på neste  

          årsmøte.

          Linda snakkar med Per Arne Tveit om han kan hjelpe til med å gjere drifta

          av gjesteheimen attraktiv.(som gratis konsulent)

          Vi avventar kva som skjer på statsbudsjettet angåande sjøfuglsenteret.

          Gjesteheimen må og avklare om vi skal inn under Norske Vandrehjem.

 

Sak 2) Askvoll kommune si heimeside.

           Linda refererte brevet frå kommunen og styret er samde om at vi sender

           inn kort informasjon om velforeininga og link til heimesida til

          Værlandet og Bulandet. I den samanheng må Værlandet vel få revidert

          sine vedtekter. Dette må og vere ei årsmøtesak.

 

Sak 3) Seniorfest

            Astrid og Rolv Landøy gav ei pengegåve til Værlandet vel etter deira

            140års dag. Formålet med pengegåva var at dei skulle brukast til

            seniorfest.

           Styret ynskjer å ha festen i Gamleskulen. Dato: Laurdag 15.november.

           God mat og drikke.

           Astri sender invitasjonar til alle på Værlandet som er over 60 år.

           Vi spør Tor om han kan spele trekkspel og Jardar om han kan kåsere.

           Svarfrist: 1.november.

 

Sak 4) TV aksjonen 2008.

            Ingebjørg, Torhild, Linda og Astri går med bøsse.

 

Sak 5) Ruspolitisk plan for Askvoll kommune.

           Planen er ute til brei høyring og vi må ha innspel innan 9.oktober.

          Vi støtter HSU sitt vedtak 27/08 av 4/6 2008, men Værlandet og Bulandet

          treng minimum 4 løyve. Vi treng løyva til julebord, haustens havets

          festbord samt to løyver til Nordsjøporthelga. Dette er arrangement som er

          innarbeidde gjennom fleire år og er blitt ein tradisjon.

 

Sak 6) Bossinnsamling i Sørværet og Sjøfuglsenteret.

           Linda har sendt brev til Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet og

           Fylkesmiljøsjef  Nils Yndestad. Johannes Anonby hos fylkesmannen si

           miljøvernavdeling har bedt  velforeininga om å kontakte SUM for å få ny

           kostnad ved å frakte vekk bosset som nå ligg i reservatet. Airlift har

           tilbode seg å frakte bosset til nærmaste veg/oppsamlingsplass for kr.5000.

           Dette må vi nytte oss av og 18.oktober er førebels ryddedag. Styret opp-

           modar alle om å bli med på rydding den laurdagen.

          Audun kjøper inn storsekker på vegne av velforeininga.

          Vi avventar kva som skjer på statsbudsjettet i oktober angåande  sjø-

          fuglsenteret. Brev er sendt til alle involverte partar.

 

Sak 7) Førespurnad om støtte til bokprosjekt om Alden, Værlandet og  

           Bulandet.

         Værlandet Vel kan støtte med gratis overnatting i gjesteheimen dersom det

          ikkje kjem i konflikt med anna overnatting.

 

Sak 8) Støtte frå fylkesmannen på kr. 10000,- til ungdomsutvekslinga under

           Nordsjøporthelga. Vi skriv under på skrivet frå fylkesmannen, og

           dokumenterer alle inntekter og utgifter vi har hatt i samband med   

           arrangementet.

 

 

Møte slutt kl.19.00