1/15/2011

 

 

Evaluering av Legevakttjenesten i Askvoll Kommune.

Evaluering

 

 

 

 

Bulandet Grendalag v/Frank Hatlø


 

Evaluering av Legevakttjenesten i Askvoll Kommune.

Evaluering

 

Legevakttjenesten

Legevakttjenesten I Askvoll kommune ble endret i april 2009. Etter den nye reformen skulle tjenesten evalueres etter et år. Denne evalueringen bestod av skjema som var lagt ut på legekontoret i Askvoll og det var mer eller mindre tilfeldig at noen i det hele fant og gjorde noe med dette. Det har ikke (så vidt oss kjent) vært forelagt noe resultat fra denne undersøkelsen.

Et av ankepunktene for nåværende tjeneste var at det var vanskelig å få leger til Askvoll med daværende vakttjeneste.

Helse og sosialutvalget i kommunen har nå bestemt seg for å gjøre en ny evaluering og befolkningen i Bulandet har gjennom Grendalaget sammensatt svarene.

Gjennom brev til Grendalagene i kommunen, ønsket Helsefaglig rådgiver /  smittevernlege Siv Tønder svar på følgende:

·        I hvilken grad oppleves den økte avstanden som problematisk.

 

·        Hvordan har dere opplevd kontakt med legevakten, telefon og oppmøte? (ventetid, behandling)

 

·        Hvordan er tilgjengeligheten på dagtid ved legekontoret i Askvoll i forhold til øyeblikkelig hjelp, akutte skaden og infeksjoner?

 

·        Hva er fordelen med å ha legevakt i Førde fremfor i Askvoll?

 

·        Hva er fordelen med å ha legevakt i Askvoll?

 

I tillegg har Bulandet Grendalag bedt befolkningen gi tilbakemelding om situasjonsbeskrivelser som forteller om hendelser der utfallet var ”uheldig” ,eller under litt endrede omstendigheter, kunne blitt alvorlig (Nestenulykke)

 

Konklusjon

Befolkningen på øyene i Askvoll Kommune utgjør > halvparten av den totale befolkningen i Kommunen. Som følge av den endrede legevaktordningen er det ”øyene” som på den verst tenkelige måte, har fått erfare endringene.

Selv om det kun ble < 40 % som svarte på undersøkelsen, er tilbakemeldingen fra befolkningen i Bulandet meget klar i forholdet til spørsmålsstillingen.

1.       I hvilken grad oppleves den økte avstanden til legevakt, (i helger og på kveldstid) som problematisk.

Hoveddelen, 38.4 % opplevde dette som ”veldig problematisk”.

2.       Hvordan har dere opplevd kontakt med legevakten (i helger og på kveldstid) vedrørende telefon og oppmøte, ventetid og behandling.

Hoveddelene, 43,4 % opplevde dette som ”veldig problematisk” mens 45,8 % svarte ” vet ikke”

 

3.       Hvordan er tilgjengeligheten på dagtid ved legekontoret i Askvoll i forhold til øyeblikkelig hjelp, skader og infeksjoner.

Her var svarene relativt likt fordelt, men med en helning til ”Uproblematisk”

 

4.       Hva er fordelen med å ha legevakt i Førde fremfor Askvoll.

Hoveddelen, 45,8 % opplevde dette som ”veldig problematisk”

5.       Hva er fordelen med å ha legevakt i Askvoll

Hoveddelen, 87,5 % opplevde dette som ”helt uproblematisk”

 

 

Imidlertid er problemstillingene mer sammensatt enn det som ønskes besvart i brevet fra Kommunelegen.

Det kan klart sammenfattes i undersøkelsene at, terskelen for å ringe legevakten, utenom kontortid, er meget høy. Dette kan få fatale konsekvenser, spesielt for barn, eldre og kronisk syke mennesker.

Er det slik at Kommunen og helsevesenet aksepterer at fatale hendelser kan få lov til å skje kommunens innbyggere, som følge av den endrede legevaktordningen?

 

Akuttberedskapen for befolkningen i øyene er også meget svakere enn før. Dersom det, i tillegg, er så dårlig vær at det ikke er mulig å sende helikopter (svært ofte i vinterhalvåret) er det overveiende sannsynlighet for at det vil få fatale konsekvenser for den tilskadekomne.

Er det slik at Kommunen og helsevesenet aksepterer at fatale hendelser kan få lov til å skje kommunens innbyggere, som følge av den endrede legevaktordningen?

 

Den lange reise-veien, fra Bulandet, med buss til Værlandet, ferge til Askvoll, vente på buss i Askvoll, bussreise til Førde, taxi/ buss fra Førde til sykehuset vil i beste fall ta omkring 3,5 timer, en vei. For et barn, en syk person, vil dette fortone seg som det reneste mareritt og kan få fatale følger. (Les også: 1. nestenulykke Bulandet) 

Er det slik at Kommunen og helsevesenet aksepterer at fatale hendelser kan få lov til å skje kommunens innbyggere, som følge av den endrede legevaktordningen?

 

Svært mange, og helst eldre og syke mennesker føler det psykisk vanskelig når de vet at nå når uværet kommer, vil en ikke kunne få hjelp av legen sin, men måtte reise i 3-4 timer i all slags vær, for å få den hjelpen de har behov for.

Er det slik at Kommunen og helsevesenet aksepterer at eldre og syke mennesker kan få lov til å bli stresset og kanskje bli enda dårligere som følge av den endrede legevaktordningen?

 

Og, det er ingen tvil om at også verdigrunnlaget har blitt vesentlig svekket. Noen av de viktigste punktene i ”Verdigrunnlaget” i Norsk helsevesen er:

·         Alle som har behov for helsehjelp, skal motta helsehjelp i samsvar med sitt behov.

·         Alle skal behandles likt.

·         Alle skal bli møtt på en menneskelig omsorgsfull og imøtekommende måte.

·         Alle har i utgangspunktet bestemmelsesrett over egen situasjon.

·         All pasienthåndtering skal skje på en forsvarlig måte

 

Er det slik at kommunehelsetjenesten aksepterer at syke menneskers verdigrunnlag kan få lov til å bli svekket som følge av den endrede legevaktordningen?

Dersom det er noen i kommunehelsetjenesten eller helsetjenesten forøvrig som ikke vil svare nei på disse spørsmålene, er det opplagt at legevaktordningen må tilbake til den ”forsvarlige vaktordning” som var tidligere.

På vegne av innbyggerne i Bulandet krever Bulandet Grendalag at det interkommunale legevaktsamarbeidet blir terminert ved første mulige anledning.

 

Spørreskjema som ble sendt ut til innbyggerne.

 

 

Spørreskjemaet ble utarbeidet for Bulandet og Værlandet og det er dette som er bakgrunn for svarene.

I etterkant, valgte Værlandet Vel å sette opp sitt eget oppsett for besvarelsene.

Svarprosent.

Tall om befolkning i Bulandet (m/Melvær)pr.  januar 2011 er det: 98 husstander, 227 personer (inkl. elever på VGS).

 (Som en kuriositet må nevnes at det kommer 4 nye verdensborgere(Bulendinger) til i løpet av 2011, men disse er altså ikke tatt med i tellingen)

Utgangspunktet var å gjøre denne undersøkelsen sammen med Værlandet Vel. Værlandet Vel hadde lyst til å gjøre en tilsvarende undersøkelse selv og dette sammendraget omfatter derfor kun Bulandet, fra Melvær i øst til Sandøy i vest.

Undersøkelsen startet den 1.1.2011 ble avsluttet den 15.1.2011 kl 14:00. En antar at det er noen som ikke har fått svart på spørreundersøkelsen på grunn av den korte fristen. (Arbeid, reise, etc). Bosatte, fremmedspråklige familier (med arbeidsopphold) har ikke svart på undersøkelsen. Kun > 38 % svarte på spørsmålskjemaene. 

Det kom det inn svar fra 37 husstander, hvorav 86 personer totalt. Ikke alle hadde svart på samtlige spørsmål i skjemaet. (derfor også noen ulike tallkombinasjoner)

I forholdet til å ha en legevaktordning med nærhet, er det også viktig å ta med seg at sommerstid blir innbyggertallet nær doblet. Cruise skipene som legger til kai har ofte >200 passasjerer.

Hendelser som beskrevet under, er i hovedsak, ordrett avskrift. Enkeltpersoners integritet er forsøkt ivaretatt og derfor er noe i tekstene likevel endret.

 

Nestenulykker / hendelser der situasjonen, under litt endrede omstendigheter kunne blitt fatal

1.      Nestenulykke Bulandet.

Ein søndag i september 2010.

I laupet av fredag/laurdag/søndag fekk eg etter kvart eit kraftig og aggressivt utslett på baksida av legg og kne på den venstre foten. I tillegg var venstre fot lett opphovna og eg hadde litt nedsett allmenntilstand.

Eg var i utgangspunktet tenkt å vente til måndag med å reise inn til lege på

Askvoll for å sjå på dette - eg hadde ikkje i utgangspunktet lyst på ei "amerikareise" til Førde der eg i tillegg gjerne ikkje rakk siste ferja og dermed måtte overnatte på fastlandet.

 

 Eg vart likevel så pass dårleg på søndag at eg ringde til Førde for å spørje om eg kunne

vente til måndag med å reise til lege til Askvoll, eller om dei syns eg burde reise inn til Førde.

 

I Førde meinte dei at eg måtte komme inn til dei.

 Eg måtte vente nokre timar til ferja gjekk til Askvoll, og eg måtte vente ei stund på Askvoll

på at bussen til Førde skulle gå. Allmenntilstanden min var ikkje den aller beste, men det gjekk

nokolunde greitt å reise inn.

 

I Førde var det bra lang kø, så eg fann ut at eg uansett ikkje kom til å komme meg heim att

om kvelden, og var byrja å tenke på overnatting.

 Vart så skikkeleg undersøkt av to legar. Omkrinsen av venstre fot var 5 cm lenger enn omkrinsen

av høgre fot "over alt". Feberen var 40,5 grader. Utslettet var "stygt", og med uklar årsak/diagnose.

Eg vart lagd inn på sjukehuset der eg fekk ulike typar intravenøs antibiotika. Var der i 6 dagar.

 

2.      Nestenulykke Bulandet

 

Pasient med kraftig halsbetennelse. Ikkje vore i stand til å ete sidan fredag. Har diabetes, noko som gjorde at legekonsultasjon ikkje kunne vente til lokalkontor opna.

Ved telefonhenvendelse søndag formiddag til legevakta fekk han beskjed om å komme inn, men han måtte IKKJE parkere foran akuttmottaket. Pasienten hadde ikkje bil, og dette opplyste han om, så dette med parkering var ikkje noko problem i utgangspunktet. Problemet var å i det hele tatt komme seg frå Bulandet og inn til Førde. Tilstanden til pasienten gjorde det ikkje lettare å organisere reisa. (Eg satt ein annan stad i landet, med bilen, og eg prøvde derifrå å finne ut av korleis dette kunne gjerast..) 

Det var aldri frå legevakta si side aktuelt å samarbeide om / organisere skyss. Det einaste dei svarte på dette spørsmålet var: IKKJE PARKER FRAMFOR AKUTTMOTTAKET.

Vi gjentok fleire gonger at pasienten ikkje disponerte bil, og fekk kun same svar tilbake.

Etter mykje om og men greide vi å organisere privat skyss med bil inn om ettermiddagen, slik at pasienten kunne få legehjelp om kvelden. Etter legekonsultasjonen spurde pasienten ved betaling hos legevakta. Kva gjer eg no? Eg kjem meg ikkje heim til Bulandet i kveld. Svaret var i fleipete og ironisk tone: Da får du ta inn på den likaste suiten dei har på Sunnfjord Hotell da.(he-he) Pasienten måtte oppsøke kjente for privat overnatting og reise heim med buss og ferge dagn etterpå. Dette er ikkje ei god nok ordning for sjuke pasientar med lang reiseveg!! Kor tid har vi krav på skyss fram og tilbake ???

 

3.                   Nestenulykke Bulandet

Jeg har selv et lite barn som bl.a sliter/har slitt med falsk krupp dersom han er forkjølet og har feber. Terskelen for å ringe legevakt blir pga den lange reisen VELDIG høy, nettopp fordi de legene jeg har vært i kontakt med ikke ønsker å vurdere slike situasjoner over telefon og vil dermed be meg komme inn på legevakta. Når man bor i Bulandet er det ikke bare-bare å dra et sykt barn opp av senga, bli henta med ambulansebåt (gjerne i stiv kuling) for så å bli kjørt med taxi til Førde. Der inne er det ikke stort de kan gjøre så sant situasjonen ikke er kritisk, så da må vi enten returnere med taxi og ambulansebåt med en gang, eller benytte oss av kollektivtransport på morgenen. Selv om min sønn kanskje hadde hatt godt av både medisiner og eventuelt ekstra oksygentilførsel når det har stått på som verst, har jeg heller måtte vurdere situasjonen dithen at det er mer forsvarlig å holde han hjemme enn å ta den febersyke ungen med ut på en slik "jordomseiling".

Jeg vil også tro at tanken på den lange turen til legevakta kan få langt mer alvorlige konsekvenser for folk enn dette. I aller verste fall fatale dersom folk velger å overse vage symptomer på akutte sykdommer fordi de ikke orker tanken på 4-7 timers reise på nattestid i tilfelle det ikke er noe farlig likevel.

Det blir også spurt om positive sider for pasientene ved å ha legevakten i Førde fremfor i Askvoll. Det eneste positive jeg kan se i det for min egen del, er høyere kompetanse i Førde. På den andre siden er det vel uansett en selvfølge at legevakten i Askvoll hadde sendt pasienten videre dersom vakthavende lege ikke har kompetanse til å behandle pasienten.

4.      Nestenulykke Bulandet

Har opplevd at eldre slektning (over 80 år) med hjartesjukdom låg med feber i ei veke. Ringde legekontor, vart oppringd seinare på dag med beskjed om å kome inn på kontoret neste dag. Då kona kom seg inn til Askvoll neste dag, vart diagnosen lungebetennelse.

 

5.      Nestenulykke Bulandet

Eg hadde lungebetennelse. Måtte reise inn til Askvoll og sitte på venteværelse i fleire timar og hadde stygg hoste. Mange folk sat å hørde på at eg hosta og det var  ikkje særleg kjekt.

Eg syntes at det er forferdeleg at vi her ute skal bli behandla slik. Før kom dei ut til oss legane. No krev vi ei anna behandling, vi er folk vi her ute og.

 

6.      Nestenulykke Bulandet

 

 Eit barn med omgangssjuke og magesmerter i fleire timar. Om natta måtte ho opp, vart svært bleik og besvimte på veg til badet/wc. Heldigvis var eg ikkje åleine, fekk hjelp til å løfte og bære henne. Det tok litt tid før ho vakna, var då ganske øren. Eg vart svært engsteleg og bekymra, var usikker på kva dette kunne vere - og om det ville medføre ein tur heilt næraste legevakt i Førde midt på natta. Kan det blir reise med båt eller helikopter? Er været bra til begge deler? Eg ringte til legevakta på sjukehuset, fekk melding om at ho kunne vere dehydrert og måtte gje ho drikke og sjå det an. Eg fekk melding om å ta ny kontakt pr. tlf. viss ho ikkje vart betre - eller om tilstanden forverra seg. Etter ein god stund vart ho litt betre. Det gjekk bra denne gongen.

 På grunn av lang reise til næraste legevakt (minimum ambulansebåt ein halv time til fastlandet og ambulansebil ein time til Førde) kan det medføre at det for enkelte vert ein ekstra høg terskel å kontakte legevakt i Førde. Ein vel gjerne å sjå an situasjonen først - noko som kan føre til akutte situasjonar. Det kan i enkelte situasjonar vere svært vanskeleg for foreldre å avgjere kor alvorleg situasjonen er, eit ansvar som ein føler er større når næraste legevakt etter kl. 16.00 og fram til neste morgon er plassert i Førde.

 Terskelen for å ta kontakt hadde i mange situasjonar vore svært mykje lettare og enklare viss det var legevakt på Askvoll, med ambulansebåt ein halv time til fastlandet. Foreldre/andre hadde då vore tryggare på valet om å kontakte lege og reise til Askvoll ved sjukdom. Ved reise til Førde må ein i større grad organisere resten av familien, avtale og planlegge heimreise som tidlegast vil skje først neste dag, fråvær frå jobb pga lang reisetid osv.

 

Kommentarer / hendelser

 

·        Hendelse / kommentarer. 1

Fortsettelse av dagens legevaktordning forutset at vi få behalde ambulansebåten og at vi får nytte den når det er bruk for det.  Det er krav om to personar i styrehuset på ambulansebåten. Dette fører til at det ikkje er nokon andre enn pårørande (dersom dei er med) som kan sjå til pasienten på turen til Askvoll.

Etter vår meining er dette heilt uholdbart. Det finnast tilfeller der kvalifiser helsepersonell er påkrevd.

 

Slik dagens ordning har fungert, når det gjelder transport, så er det daglige ”kranglar” om korleis kome seg til / frå legevakten i Førde. Dette må det verte slutt på.

Det skal IKKJE vere slik at ein er avhengig av andre / vente til bussen / ferja går, før ein kjem seg til lækjar.

Helseføretaket må slutte å spare pengar på å ikkje bestille drosje / ambulansebåt når dette er påkravd. Vi NEKTAR å ta inn på hotell fordi siste ferje har gått. Det er totalt uhaldbart at pasientar som har vore på legevakta i ørde og som framleis er svært sjuke vert sett av i Askvoll utan moglegheit til å kome seg under tak.

Eksempelet vårt: Sundag føremiddag, ikkje nokon ting ope (hotell, kro, venterom) regn og sludd, pasient med sterke gallesmerter måtte vente i tre timar før ferga gjekk heim.

 

·        Hendelse / kommentarer. 2

Det kjennest utrygt og stressande å skulle reise heilt til Førde når ein er sjuk, gjerne med hjarteproblem og pusteproblem, eller diverse skader. Særleg i dårleg vær.

Det er problematisk at det ikkje er lege med ambulansen, eller at lege kan kome på heimebesøk slik at pasientar som er sjuk og svak, skal reise på strabasiøs måte.

 

·        Hendelse / kommentarer. 3

Største ulempa med den legevaktordninga vi har i dag er at det ikkje lenger kjem lege på heimebesøk.

Dette gjeld særleg for eldre og uføre. Ein tur til Førde på kveld og natt kan være strabasiøs. Vi har og erfart at det er problematisk å få legevakta til å sende ut ambulansebåt for å hente pasienten. Dette medfører ekstra lang ventetid då det er langt mellom ferjeavgongar.

Vi ser at legevakta i Førde er mest brukt av dei som bur nær. Dette betyr ikkje at folk her ute er friskare, men at terskelen for å ta kontakt med lege er blitt høgare. Det er sikkert samfunnsøkonomisk bra, men det er ikkje bra for oss som brukarar.

Vi har blitt sett mange år attende i tid! !

 

·        Hendelse / kommentarer. 4

Lovnad om helikopter er falsk tryggleik. Om det snøar, regnar eller bles kan helikopter ofte ikkje kome ut. Dette har vore fleire tilfeller som har vist. Og dette har vi og blitt fortalt av helikopterpersonell.

Dvs. at vi ikkje har akutthjelp om veret ikkje er fint nok. Det er då langt før vi treff kvalifisert helsepersonell.

Det var forresten eit nyheitsoppslag før Jul om at helikoptra mangle godkjenning på noko utsyyr som vil gjere at dei ikkje kan fyke i litt verre veir. Håpar denne godkjenninga snart er på plass.

 

·        Hendelse / kommentarer. 4

Jeg ser på dette som en stor, ekstrakostnad for kommunen når de gjelder transport av pasienter.

 I mitt eget tilfelle:

 Det var søndag og jeg har høy feber og vanskelig for å puste. Jag fikk ambulansebåten fra Værlandet til Askvoll, der i fra, får jeg taxi til Førde. 

 Fikk den hjelp jeg behøvde, så tilbake med Taxi til Askvoll og så i Ambulansebåten ut til Værlandet. Flott for meg den gangen med høy feber og bare ville hjem. Men kostnadene hadde kunne vært spart for kommunen om det hadde vært legevakt i Askvoll. 

Prisen på Ambulansebåten t/r vet jeg ikke, men taxi t/r kom på over kr. 3000. Det er vel cirka hva en lege har på helgvakt, i lønn?