Til medlemmar i Bulandet idrettslag

 

 

Innkalling til årsmøte i Bulandet idrettslag

 

Bulandet skule onsdag 28.03.12  kl. 17.30.

 

Saksliste:

 

1. Godkjenning av stemmerett

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Val av dirigent, sekretær og 2 repr. til å underskrive protokollen

4. Årsmelding for 2011

5. Rekneskap for 2011 i revidert stand

6. Innkomne forslag + saker frå styret

7. Fastsette medlemskontingent

8. Budsjett for 2012

9. Idrettslaget sin organisasjonsplan

10. Val av:

         a) Styre (jf. organisasjonsplan)

b) 2 revisorar

c) Valkomité med leiar, 2 medlemmar og 1 varamedlem

d) Representant(ar) til ting og møte i organisasjonar som

    idrettslaget er tilslutta.

 

 

Forslag til saker på årsmøtet må sendast til styret v/leiar innan 21.mars: Eivind Norstrand, 6987 Bulandet eller pr. mail: eiagutten@hotmail.com

 

 

 

Helsing

 

Styret i BIL