Draumen om eit badebasseng.

Her er historisk stoff om "Draumen om eit badebasseng".

Meir detaljert historie kan ein lese her. Kari Helen Blikås har gjort ein stor jobb med å skrive dette og samle inn stoff.

Her kan ein sjå ei PDF-fil med avis uttklypp som omhandler badebassenget.

Teksten under her viser historia frå starten i 1967 og fram til eldresenteret blei bygd.
 

"Brev til Askvoll kommunestyre om symjebasseng var sendt frå Bulandet Fiskarkvinnelag v/ Rigmor Norheim den 9. juni 1967.

Brevet har vorte vidaresendt til Askvoll Skulekontor og Idrettskonsulenten.
Svar frå skulekontoret den 8.desember 1967:
Vedtak: Symjeopplæring v/ Askvoll Ungdomsskule for alle born i kommunen, då frå 13-14 år.
I svaret som idrettskonsulenten gjev er forslag om leige av flyttbart basseng.

Nytt brev til Askvoll Skulestyre den 19. februar 1968 frå Fiskarkvinnelaget v/ Gunnlaug om at vi vil ha eit permanent bassenv ved Bulandet Skule. Der vart det opplyst om at det er mange vaksne i Bulandet som ikkje kan symje.
Den 19. mars kom der svar frå skulestyret der det vart sagt at mangel på tilfredstillande vasstilførsel hindrar vidare saksgang. Vasstilførsela må først vurderast.

Brev til Skulestyret den 10. mai frå Fiskarkvinnelaget der ein ber kommunen halde fram med saka.

Den 10. mars 1969 sender Fiskarkvinnelaget brev til Atle Halsøy med spørsmål om han kan vere arkitekt i tilfelle vi får eit plastbasseng.

Brev frå Fiskarkvinnelaget v/ Petra Rutledal den 16. mars 1972 med vedlagt kostnadsoverslag og teikning frå Atle Halsøy sendt til Skulestyret. Ber då om at dette vert teke opp som hastesak.

Brev frå Bulandet Sanitetslag v/ Konstanse til Askvoll Kommune den 5. desember 1979.  --Ikkje svar.

Den 21. mai 1986 skriv Konstanse til Sulitjelma Sanitetsforening. Det sto i Folkehelsa at dei hadde laga basseng i ein gammal fjøsbygning.  --Ikkje svar.

Den 6. februar 1987 skriv Konstanse til Ragnhild Arntsen, Rødøy. Det stod et stykke og bilde i Hjemmet om at bygda hadde gitt basseng til kommunen.  --Ikkje svar.

Etter 10 års purring over telefon til Idrettskonsulenten, Skulestyre og Kommune kom der svar om at dei er interessert i planane våre. Dette var eit grundig svar, og at dei var interessert i å hjelpe oss vidare.

Arbeidet har lagt nede dei siste 3 åra då bygda har samla seg om eldresenter. Vi vonar på ein lukkeleg utgang no, og at nemda gjev full fres."
 

Konstanse Tysse og Gunlaug Gillesøy fortel og mimra øve den første delen av historia om badebassenget.

Ein av mange basarar for å samle inn pengar til basseng. Her er bilde frå ein basar i nyeskulen i ca. 1992.

Møte i bassengnemda på midten av 1990-talet. Her har dei møte i eldrebustaden. Til venste ser vi Tore Hillersøy og så Bill Steinsvik.

Her er endå fleire bassengnemd deltakarar. Frå venstre Asgeir Torvanger, Jostein Sandøy, Asle Fedøy, Bente Norheim Hillersøy og so er da sikkert Gro Norheim som sit nærmast.

Atle Abrahamsen er ein kar som var på ferie i Bulandet, og budde i hytta til Tore. Han blei sterkt smitta av engasjementet til Tore og resten av Bulenningane angåande bassenget. Han tilbrakte ferier og helger i 1997 og 1998 med å montere røyrsystemet til bassenget.

Atle Abrahamsen i full sving med å sage plastrøyr i passelige lengde.

Atle Abrahamsen.

Folk i full sving med å støype støtte rundt badebassenget.

Plassering av to brakkeriggar som skulle fungere som garderobe og opphaldsrom. Brakkeriggane vart seinare ødelagt av ein storstorm, heldigvis var dei forsikra.

Da må store maskiner til når brakkeriggen skal på plass.

Her er da Eivind Hjellum frå Norwegian Marine i Eikefjorden som får omvisning av Tore Hillersøy og Asle Fedøy.

Eivind Hjellum vert nøye informert om alle detalja. rundt badebassenget.

I 1998 fekk Norske kvinners sanitetsforening i Bulandet tildelt 165 tusen kroner frå Ekstra-lotteriet til bassenget. I den forbindelse kom da eit TV-team og filma og interjua. Her er da Marit Grepstad og Konstanse Tysse frå Sanitetsforeninga som vert intervjua.

Her er da to av dei største drivkreftene bak badebassenget som vert intervua, Konstanse Tysse og Tore Hillersøy.

Programleiar for TV-teamet heiter Hilde Langseth Folkestad, og her tek ho seg ein prat med Siri Solberg.

Da minna litt om eit bilde eg såg frå lenkegjengen i Altavassdraget, men da er no berre TV-teamet som har plassert han Tore her for å få eit fint motiv til interjuet.

Daniel Fedøy kjempa og slit på dugnad, mens filmfotografen berre er interessert i å filme stein. Bak Daniel trur eg da er Dag Ove Hillersøy som står, og til høgre står Helge Sandøy.

Filmfyren midt i rua med dugnadsarbeidarar, han har ikkje problem med å finne fine motiv her.

Programleiar Hilde Langseth Folkestad fer å rota nede i fjæra, ho leita sikkert etter fine motiv.

Her er TV-teamet på båttur og intervjuer han Tore Hillersøy.

Den største drivkrafta av alle, ho Konstanse Tysse, har kjempa for å få badebasseng i Bulandet i øve 40 år.

Dugnadsgjengen beundrar verket sitt. Frå venstre ein slank Fred Rogne, Håvard Halsøy, Tore Hillersøy, Siri Solberg, Arne Fedøy og ho jenta er eg ikkje sikker på kva heiter.

Frå venstre Siri Solberg, Atle Hillersøy, Håvard Halsøy, Helge Sandøy, Arne Fedøy og Asle Fedøy.

Håvard Halsøy, Arne Fedøy og Atle Hillersøy i bakgrunnen tek seg ein velfortjent pause i dugnadsarbeidet.

Støttemurane som dugnadsgjengen har bygd opp, beint er da og.

Frank Hatlø i full sving med gravemaskina ved bassenget i nyare tid, bildet er vel teke i 2009.

Litt nærmare bilde av gravemaskina.

Ein endå nærmare bilde. Frank Hatlø er konsentrert med spakane så han ikkje skal komme borti bassenget med grabben.

Dagens bassengnemd. Frå venstre Laila Blom, Magni Blom, Bill Steinsvik, Frank Hatlø og Kari Helen Blikås. Gro Norheim og Tore Hillersøy var ikkje til stades under fotograferinga.

Resten av bilda viser litt tekniske dibbedutta rundt badebassenget.

--------------------------------------------------------------------------------------

Nyheitbrev om bassenget 06.11.08

Det noverande styret i bassengnemda består av:
Leiar: Bill Steinsvik.
Medlemmar: Magni Blom, Kari Helen Blikås, Laila Blom, Gro Norheim, Tore Hillersøy og Frank Hatlø.
Sistnemde er og sekretær i nemda.

Det  noverende styret har jobba knallhardt i fleire månader no og finansieringsplanen er på plass. Vi må vente nokre månader til før vi får endelig svar fra kommunen, Fylkeskommunen og nokre Legat/ stiftelser, men dersom dette går i orden kan vi starte bygging neste år.
Alle disse har vært svært positive og Det Kongelige Kultur og Kirkedepartement har ”løyvd” en million til oss og etterspurte her i forrige veke om når vi kom i gang.

Finansieringsplan er som sagt utarbeidd og vi ventar svar på ulike søknader om lån og tilskot, men vi er svært takknemlege for gåver slik at vi får redusert lånekostnadene mest mogleg. Prosjektet vil gje svært positive ringverknader for heile øysamfunnet vårt!
Dersom enkeltpersonar eller foretak/firma med org.nr. ønskjer å nytte høvet til skattefrådrag, så må dei gje melding til bassengnemnda om dette - slik at vi får registrert nødvendige opplysningar som likningsmyndigheitene treng.
Når det gjeld skattefradrag er minimum pengegåver kr. 500,- Maks skattefrådrag i 2008 er kr. 12.000,- men elles så er ingen gåve for liten
eller stor.
Skattefrådraget gjeld for det året som pengegåva vert innbetalt. Det gjeld både enkeltpersonar og foretak/firma med org.nr.
Berre gje eit hint til ein av medlemmane i nemda dersom du ynskjer å gje eit bidrag. Eller du kan sende ein mail til heimesida, så formidla vi da vidare til dei rette instansar.

Det er veldig viktig at vi har heile befolkninga i Bulandet og Værlandet med oss om bassenget, då da skal være til glede og nytte for begge øysamfunna våre.
Som styret i Stiftelsen Alvhildes minne til Værlandet Vel, seier:
Vi ser svært positivt på dette tiltaket! Dette er veldig viktig for både små og store fastbuande, og vil i tillegg verte endå eit godt tilbod her ute for tilflyttarar, -- og kanskje òg turistar.

Historia bak bassenget har no runda 40 år, og det har vore lagt ned eit stort arbeid gjennom alle desse åra. Meir om dette vil komme på heimesida seinare.

Så nokre stemningsbilder av bassenget, innehaldande badelystne og optimistiske bassengnemd medlemmar.
Du må klikke ein gong på bilda for å nyte dei i full størrelse.

Leiar for bassengnemda, Bill Steinsvik, er heilt klar til å hive seg i badelivets gleder. Paraplyen symboliserer tak øve bassenget og resten av skrotten symboliserer vel at ein kan få sjå mykje løye og få mykje å glede seg øve når bassenget er klart.

Representantar frå bassengnemda. Frå venstre: Laila Blom, Magni Blom, Bill Steinsvik, Frank Hatlø og Kari Helen Blikås. Gro Norheim og Tore Hillersøy var ikkje til stades under denne seansen

Som ein ser er da litt vatn i bassenget, og da berre sprudla av badeglede hos bassengnemda til å få fyllt opp resten med godt temperert vatn.


Presentasjonen og da som er skreve under her blei laga tidlig i 2007, så det er mogeligens nokre små justeringa sidan den tid.


Her er ei fil  som presenterer badebassenget vi håper vi får til.

Fila er store, so da er ein fordel om du har god tålmodigheit eller ekstra bredt breiband.

Du klikka på bilete i "lysbilete" presentasjonane for å få nytt bilete, og so trykke du på "Esc"
knappen for å komme ut av presentasjonen.  Lykke til.

Her er ein presentasjon av korleis bassenget vårt er tenkt å sjå ut.