Historia om når namnet Værlandet vart teke i bruk.

 

Det var  Den Kongelige Norske Regjerings Departement for de offentlige Arbeider, Poststyrelsen som etter krav frå folk i Bulandet måtte forandre namnetpostopneriet i Værø frå Bulandet postopneri til Værlandet postopneri. Brevet er datert Oslo 3 Oktober 1904. Det var då i Kong Oskar II si regjeringstid og vi var i union med Sverike. Det som hadde skjedd forut for dette vedtaket var fylgjande: Postopneri for Bulandet og Værø vart oppretta den 1 juli 1890. Namnet var Bulandet postopneri ved dampskipsanløpet i Værø i Værøhavn. Iver Karlsen som dreiv handel i Hittunsbua vart postopner. Folk frå Bulandet henta posten sin her. Vi veit at Petter Nikkøy på den tid henta posten ved å ro eller sigle til Værøhavna, og under dårlege veirforhold tok turen frå Myrvågen til fots. Han delte so ut posten til Bulendingane i Nikkøyna. Denne postordninga hadde dei i 14 år. Kring 1904 fekk Bulandet sitt eige postopneri som då fekk namnet Ytre Bulandet postopneri.

Brevet dat. 3 Okt. 1904  lydde fylgjande: "Bulandet postaabneri i Askvoll herred fra 1. januar næste aar vil blive benævnt Værlandet postaabneri. Fra samme tid vil det nuværende midlertidige postaabneri Ytre Bulandet blive benævnt Bulandet og underholdt som fast postaabneri indtil videre. Til postaabner, ved dette postaabneri har man beskikket dampskipsexpeditør Petter Berntsen Nikø uden løn af postvæsenet og uden godtgjørelse for postsagernes transport mellem postaabneriet og de postførende dampskibe. (.....) Det ved Bulandet postaabneri nu benyttede signet og datostempel forudsættes overført til det nye postaabneri. Nytt signet og datostempel for Værlandet postaabneri vil blive fremsendt for postintendanten."

Den 1 januar 1905 vart altså det nye stemplet med det nye namnet Værlandet teke i bruk.